*
Mục lục bài bác viết

Bảng lương Công an nhân dân mới nhất 2023

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đáp án như sau:

Cụ thể tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 204/2004/NĐ-CP, lương Công an nhân dân được phụ thuộc vào Bảng 6 (đối cùng với sĩ quan, hạ sĩ quan lại công an nhân dân) cùng Bảng 7 (đối với trình độ kỹ thuật ở trong công an nhân dân)

1.1. Bảng lương Công an nhân dân so với sĩ quan, hạ sĩ quan

(1) Bảng lương Công an quần chúng theo cấp bậc quân hàm

Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan lại công an dân chúng thì lương theo level quân hàm tính theo Mục 1 Bảng 6 (ban hành tất nhiên Nghị định 204/2004/NĐ-CP).

Bạn đang xem: Lương của công an mới ra trường

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Như vậy, thì bảng lương Công an quần chúng. # theo level quân hàm như sau:

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

Mức lương (Đơn vị: VNĐ)

Đại tướng

10,40

15.496.000

Thượng tướng

9,80

14.602.000

Trung tướng

9,20

13.708.000

Thiếu tướng

8,60

12.814.000

Đại tá

8,00

11.920.000

Thượng tá

7,30

10.877.000

Trung tá

6,60

9.834.000

Thiếu tá

6,00

8.940.000

Đại úy

5,40

8.046.000

Thượng úy

5,00

7.450.000

Trung úy

4,60

6.854.000

Thiếu úy

4,20

6.258.000

Thượng sĩ

3,80

5.662.000

Trung sĩ

3,50

5.215.000

Hạ sĩ

3,20

4.768.000

(2) Bảng lương Công an quần chúng. # theo từng lần nâng lương

Mức lương cùng với sĩ quan, hạ sĩ quan công an quần chúng theo từng lần nâng lương được qui định tại Mục 2 Bảng 6 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (được bổ sung cập nhật bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP).

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

Cấp bậc quân hàm

Hệ số nâng lương lần 1

Mức lương nâng lần 1

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số nâng lương lần 2

Mức lương nâng lần 2

(Đơn vị: VNĐ)

Đại tướng

11,00

16.390.000

-

-

Thượng tướng

10,40

15.496.000

-

-

Trung tướng

9,80

14.602.000

-

-

Thiếu tướng

9,20

13.708.000

-

-

Đại tá

8,40

12.516.000

8,60

12.814.000

Thượng tá

7,70

11.473.000

8,10

12.069.000

Trung tá

7,00

10.430.000

7,40

11.026.000

Thiếu tá

6,40

9.536.000

6,80

10.132.000

Đại úy

5,80

8.642.000

6,20

9.238.000

Thượng úy

5,35

7.971.500

5,70

8.493.000

Trong đó, thời hạn nâng lương của cấp độ quân hàm thiếu hụt tướng, Trung tướng, Thượng tướng với Đại tướng tá là 4 năm.

1.2. Bảng lương Công an nhân dân đối với sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật

Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nằm trong công an quần chúng thì phương pháp tính lương theo đúng Bảng 7 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Theo mức lương đại lý hiện hành là 1.490.000 đồng (Nghị định 38/2019/NĐ-CP) thì lương của sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ chuyên môn kỹ thuật cụ thể như sau:

* Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cấp

Hệ số lương

(Nhóm 1)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số lương

(Nhóm 2)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

3,85

5.736.500

3,65

5.438.500

4,20

6.258.000

4,00

5.960.000

4,55

6.779.500

4,35

6.481.500

4,90

7.301.000

4,70

7.003.000

5,25

7.822.500

5,05

7.524.500

5,60

8.344.000

5,40

8.046.000

5,95

8.865.500

5,75

8.567.500

6,30

9.387.000

6,10

9.089.000

6,65

9.908.500

6,45

9.610.500

7,00

10.430.000

6,80

10.132.000

7,35

10.951.500

7,15

10.653.500

7,70

11.473.000

7,50

11.175.000

* Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trung cấp

Hệ số lương

(Nhóm 1)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số lương

(Nhóm 2)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

3,50

5.215.000

3,20

4.768.000

3,80

5.662.000

3,50

5.215.000

4,10

6.109.000

3,80

5.662.000

4,40

6.556.000

4,10

6.109.000

4,70

7.003.000

4,40

6.556.000

5,00

7.450.000

4,70

7.003.000

5,30

7.897.000

5,00

7.450.000

5,60

8.344.000

5,30

7.897.000

5,90

8.791.000

5,60

8.344.000

6,20

9.238.000

5,90

8.791.000

* Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật sơ cấp

Hệ số lương

(Nhóm 1)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số lương

(Nhóm 2)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

3,20

4.768.000

2,95

4.395.500

3,45

5.140.500

3,20

4.768.000

3,70

5.513.000

3,45

5.140.500

3,95

5.885.500

3,70

5.513.000

4,20

6.258.000

3,95

5.885.500

4,45

6.630.500

4,20

6.258.000

4,70

7.003.000

4,45

6.630.500

4,95

7.375.500

4,70

7.003.000

5,20

7.748.000

4,95

7.375.500

5,45

8.120.500

5,20

7.748.000

Theo đó, tăng lương đại lý lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành).

2.1. Bảng lương Công an nhân dân so với sĩ quan, hạ sĩ quan

(1) Bảng lương Công an nhân dân theo cấp độ quân hàm

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

Mức lương (Đơn vị: VNĐ)

Đại tướng

10,40

18.720.000

Thượng tướng

9,80

17.640.000

Trung tướng

9,20

16.560.000

Thiếu tướng

8,60

15.480.000

Đại tá

8,00

14.400.000

Thượng tá

7,30

13.140.000

Trung tá

6,60

11.880.000

Thiếu tá

6,00

10.800.000

Đại úy

5,40

9.720.000

Thượng úy

5,00

9.000.000

Trung úy

4,60

8.280.000

Thiếu úy

4,20

7.560.000

Thượng sĩ

3,80

6.840.000

Trung sĩ

3,50

6.300.000

Hạ sĩ

3,20

5.760.000

(2) Bảng lương Công an dân chúng theo từng lần nâng lương

Cấp bậc quân hàm

Hệ số nâng lương lần 1

Mức lương nâng lần 1

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số nâng lương lần 2

Mức lương nâng lần 2

(Đơn vị: VNĐ)

Đại tướng

11,00

19.800.000

-

-

Thượng tướng

10,40

18.720.000

-

-

Trung tướng

9,80

17.640.000

-

-

Thiếu tướng

9,20

16.560.000

-

-

Đại tá

8,40

15.120.000

8,60

15.480.000

Thượng tá

7,70

13.860.000

8,10

14.580.000

Trung tá

7,00

12,600,000

7,40

13.320.000

Thiếu tá

6,40

11.520.000

6,80

12.240.000

Đại úy

5,80

10,440,000

6,20

11.160.000

Thượng úy

5,35

9.630.000

5,70

10.260.000

Trong đó, thời hạn nâng lương của cấp bậc quân hàm thiếu thốn tướng, Trung tướng, Thượng tướng với Đại tướng tá là 4 năm.

2.2. Bảng lương Công an nhân dân so với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật

* Đối cùng với sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cấp

Hệ số lương

(Nhóm 1)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số lương

(Nhóm 2)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

3,85

6.930.000

3,65

6.570.000

4,20

7.560.000

4,00

7.200.000

4,55

8.190.000

4,35

7.830.000

4,90

8.820.000

4,70

8.460.000

5,25

9.450.000

5,05

9.090.000

5,60

10.080.000

5,40

9.720.000

5,95

10.710.000

5,75

10.350.000

6,30

11.340.000

6,10

10.980.000

6,65

11.970.000

6,45

11.610.000

7,00

12.600.000

6,80

12.240.000

7,35

13.230.000

7,15

12.870.000

7,70

13.860.000

7,50

13.500.000

* Đối cùng với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trung cấp

Hệ số lương

(Nhóm 1)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số lương

(Nhóm 2)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

3,50

6.300.000

3,20

5.760.000

3,80

6.840.000

3,50

6.300.000

4,10

7.380.000

3,80

6.840.000

4,40

7.920.000

4,10

7.380.000

4,70

8.460.000

4,40

7.920.000

5,00

9.000.000

4,70

8.460.000

5,30

9.540.000

5,00

9.000.000

5,60

10.080.000

5,30

9.540.000

5,90

10.620.000

5,60

10.080.000

6,20

11.160.000

5,90

10.620.000

* Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật sơ cấp

Hệ số lương

(Nhóm 1)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số lương

(Nhóm 2)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

3,20

5.760.000

2,95

5.310.000

3,45

6.210.000

3,20

5.760.000

3,70

6.660.000

3,45

6.210.000

3,95

7.110.000

3,70

6.660.000

4,20

7.560.000

3,95

7.110.000

4,45

8.010.000

4,20

7.560.000

4,70

8.460.000

4,45

8.010.000

4,95

8.910.000

4,70

8.460.000

5,20

9.360.000

4,95

8.910.000

5,45

9.810.000

5,20

9.360.000

3. Tiêu chuẩn chỉnh tuyển lựa chọn vào Công an nhân dân

Công dân được tuyển chọn chọn triển khai nghĩa vụ tham tối ưu an dân chúng khi bao gồm đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- tất cả lý kế hoạch rõ ràng.

- nghiêm túc chấp hành con đường lối, nhà trương của Đảng, bao gồm sách, pháp luật trong phòng nước; không có tiền án, tiền sự, không trở nên truy cứu trách nhiệm hình sự, cai quản chế, ko trong thời gian bị vận dụng biện pháp giáo dục và đào tạo tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cửa hàng chữa bệnh dịch bắt buộc, cơ sở giáo dục và đào tạo bắt buộc; bao gồm phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần bọn chúng nhân dân chỗ cư trú hoặc khu vực học tập, công tác tín nhiệm.

- bảo đảm tiêu chuẩn chỉnh chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chính sách nghĩa vụ vào Công an nhân dân.

- có bằng xuất sắc nghiệp trung học càng nhiều trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tất cả điều kiện kinh tế - xóm hội quan trọng khó khăn được tuyển chọn công dân có bằng xuất sắc nghiệp trung học cơ sở.

- Thể hình cân đối, ko dị hình, quái gở và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe khoắn để thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Hiện nay đa số chúng ta đọc có thể sẽ vướng mắc về bảng lương của những ngành nghề. Để làm rõ hơn về sự việc này, mời bạn đọc theo dõi bài viết về Bảng Lương Công an quần chúng. # 2022 mới nhất cùng với ACC:

*

Bảng Lương Công an nhân dân 2022 bắt đầu nhất


1. Bảng lương Công an dân chúng Việt Nam 

Mức lương vào Công an dân chúng Việt Nam hiện giờ được biện pháp tại Nghị định 17/2013/NĐ-CP có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 19 tháng hai năm 2013 cùng hiện vẫn tồn tại hiệu lực pháp luật, Nghị định 49/2019/NĐ-CP tất cả quy định về nấc lương của lực lượng công an nhân dân năm 2022 cụ thể là:

Bảng lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan lại Công an nhân dân, công an nhân dân được dụng cụ như sau:

STTCấp bậcquân hàm sĩ quanCấp hàm cơ yếuHệ số lương công anMức lươngtừ năm 2021
1Đại tướng_10,4015,496,000
2Thượng tướng_9.8014,602,000
3Trung tướng_9,2013,708,000
4Thiếu tướngBậc 98,6012,814,000
5Đại táBậc 88,0011,920,000
6Thượng táBậc 77,3010,877,000
7Trung táBậc 66,609,834,000
8Thiếu táBậc 56,008,940000
9Đại úyBậc 45,408,046,000
10Thượng úyBậc 35,007,450,000
11Trung úyBậc 24,606,854,000
12Thiếu úyBậc 14,206,258,000
13Thượng sĩ_3,805,662,000
14Trungsĩ_3,505,215,000
15Hạ sĩ_3,204,768,000

Như vậy, nút lương của ngành công an vào thời điểm năm 2022 vẫn được tiến hành theo luật pháp hiện hành với bí quyết như sau:

Lương cơ bạn dạng = thông số lương x mức lương cơ sở.

Trong đó:

– hệ số lương công an vẫn tùy thuộc vào cấp bậc quân hàm.

2. Nấc lương đại úy công an 2022

Căn cứ theo cách làm tính lương ngành công an đề cập ở đoạn trên nội dung bài viết thì một fan quân hàm cấp Đại úy có thông số lương là 5,40 với mức lương là 8,046,000 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh mức chi phí lương được hưởng thì những người công tác trong lực lượng công an nhân dân, an toàn nhân dân sẽ còn được hưởng những mức phụ cấp, mức trợ cấp khác theo hiện tượng của pháp luật.

Mức phụ cấp quân hàm = mức lương cửa hàng 1.490.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp quân hàm hiện nay hưởng.

Thêm vào đó, vào lần nâng chi phí lương tiếp theo thì Đại úy công an sẽ có hệ số lương là 6,20 tương tự mức lương 9,238,000 triệu đồng/tháng.

Phụ cấp cho lương được xem như là khoản chi phí bù đắp những yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức hợp công việc, đk sinh hoạt, mức độ say mê lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong vòng tiền lương theo các bước hoặc chức danh của thang lương, bảng lương. Thông thường hiện nay công an sẽ được hưởng phụ cấp cho thâm niên thừa khung, phụ cung cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo (nếu có), phụ cấp khu vực, phụ cấp cho đặc biệt, phụ cung cấp thâm niên nghề, phụ cấp nhiệm vụ công việc,…

Vì tính chất công việc khá phức tạp, chuyên biệt yêu cầu mức phụ cung cấp của công an vào lực lượng công an quần chúng và bình an nhân dân vẫn tùy trực thuộc theo ngành nghề với địa phương nhưng quy định.

Như vậy khó có thể nói ra nhỏ số đúng chuẩn tổng tiền lương cùng phụ cung cấp của một tín đồ quân hàm cấp Đại úy. Phần lương phụ cấp cho này sẽ được tính dựa trên chức danh và hệ số lương vì thế mức phụ cung cấp của từng fan sẽ là khác nhau.

3. Cơ chế tiền lương và phép tắc trả lương vào công an nhân dân

– Cán bộ, công chức, viên chức được chỉ định vào ngạch công chức, viên chức làm sao hoặc chức vụ chuyên môn, nghiệp vụ nào nằm trong ngành Tòa án, ngành Kiểm cạnh bên (sau đây viết tắt là chức danh) thì xếp chi phí lương theo ngạch hoặc chức vụ đó;

– Cán cỗ giữ chức danh do bầu cử nằm trong diện xếp chi phí lương chăm môn, nhiệm vụ và hưởng phụ cấp chức vụ chỉ huy thì xếp chi phí lương theo ngạch, bậc công chức hành bao gồm và tận hưởng phụ cấp chức vụ chỉ đạo của chức danh bầu cử hiện tại đang đảm nhiệm;

– Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, vấp ngã nhiệm) làm sao thì xếp chi phí lương dùng cho hoặc hưởng phụ cung cấp chức vụ theo chức vụ lãnh đạo đó. Ví như một bạn giữ nhiều chức vụ lãnh đạo khác nhau thì xếp tiền lương công tác hoặc hưởng trọn phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất. Trường hợp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng khác mà lại cơ quan, đơn vị này được sắp xếp biên chế chuyên trách người đứng đầu thì thừa hưởng thêm phụ cấp cho kiêm nhiệm;

-Các đối tượng người tiêu dùng thuộc lực lượng vũ trang cùng cơ yếu qui định hưởng tiền lương theo bảng tiền lương nào thì xếp chi phí lương theo bảng lương đó;

– gửi xếp chi phí lương cũ quý phái tiền lương mới đề xuất gắn với vấn đề rà soát, bố trí biên chế của các cơ quan, solo vị; rà soát soát, triển khai xong tiêu chuẩn chỉnh chức danh cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra rà soát lại bài toán xếp chi phí lương cũ, rất nhiều trường hợp vẫn xếp tiền lương hoặc phụ cấp cho chức vụ không đúng pháp luật của cơ quan bao gồm thẩm quyền thì gửi xếp lại tiền lương cùng phụ cung cấp chức vụ (nếu có) theo như đúng quy định.

Việc trả tiền lương nên gắn với công dụng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và nguồn trả tiền lương (từ chi tiêu nhà nước cung cấp hoặc hỗ trợ và từ các nguồn thu theo chính sách của luật pháp dùng nhằm trả chi phí lương) của cơ quan, 1-1 vị

Trong thời gian tới sẽ áp dụng mức lương cơ sở bắt đầu là 1,6 triệu đồng/tháng, tăng rộng so với lúc này 110.000 đồng/tháng. Theo đó, mức lương của quân đội, công an cũng tăng theo. Bảng lương này được lập dựa trên Nghị định 204/2004/NĐ-CP, Thông tư 79/2019/TT-BQP và Nghị quyết 86/2019/QH14.

Xem thêm:

Trên phía trên là toàn bộ nội dung giới thiệu của ACC về Bảng Lương Công an quần chúng 2022 mới nhất gửi mang lại quý bạn đọc để tham khảo. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý bạn đọc còn vướng mắc cần giải đáp, quý bạn đọc vui tươi truy cập trang web: https: qdvts.edu.vn để được trao đổi, phía dẫn cầm thể.