cd19xd684x15b7fx13012xe13fx12ed4x19728x1977bxe8dcx
X7x13992x179a0x1908fx1a1e9x16aacxe5fdx
X5xfbf1x
Xax189a5x1569ex
Xdxd3dax10a0ax
X3x158d4x
Xdx158d2x
X16x
X3x
X7x
X6xd67cx
X3x
X4xd167x
X6x
X3x
X4x1a249x
X16x
X3x
X18x108b2x19fa3x
X3x
X7x15286x
X3x
X2x124ccx
X3x
X7x11afax
X3x
X4x18021x
X16x
X3x189d0x1307bx
Xex
X3x
Xbx
X1xd909x
X4x
X3x
Xex188f6x
Xbx
X0x1301bx
X1x
X2x
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx1ad1dx
X10x
X6xf787x
Xax
X12x
X0x
Xex
X6x
X18x
X5x
X10x
X3x
X7x
Xex156f6x
X5x
X10x
X9x
Xax12c6bx
X6x
X3ax12153x
Xdx
X16x14915x138dax
Xbx12effx
X3x
X6x
X1fx
Xex
X2bx
Xax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X59x
X12x
X0x
Xdx
X6ax
X6dx
X3x
X6x
X5x
Xex
X9x
Xax177fex
X2ax
X2bx
X3x
X7x
X2ex
X3x
X2x
X31x
X3x
X6dxf001x
X65x
X3x
Xex
X1x
Xdxdb54x
Xex
X3x
X1x
X44x
Xdx
X3x
X16x186eax
X16x
X6dx
X3x
Xex
X44x
Xdx
X3x15ce0x
X1fx17edcx
X16x
X6dx
X3x
Xcx
X3ax173b3x
X3x
Xax
X3x
X7x
X3ax
X4x
X9x
Xax
X1x
Xex
Xex
Xbx
X70x
X47x
X47x
X6ax
X10x
X59x
Xdx
X6xcd60x
X18x
X6x
X2bx
Xbx
X1x
X1fx
Xex
X1x
X2bx
Xcbx1ac68x
X16x
X47x
X59x
X6x
Xex
X6x
Xdx
X6ax
X6x
X6dx
X10x
X7x
X47x
X71x
X31x
X2x16562x
X2x
X31x
X47x
X2bx
X3ax
Xdx
X6dx
Xdx
X16x
X6x
X5x
X47x
Xdx
X6ax
X6x
X6dx
X10x
X7x12f3fx
Xe7x
X2x
X31x10e77x10ed9x17b2ax
X31x
X31x
X31x
X31x
X31x
X31x
X31x
X31x
Xcbx138c9x
Xbx
X6dx
Xax
X3x
X7x
Xex
X65x
X5x
X10x
X9x
Xax15245x
Xdx
X59x
Xex
X1x
X70x
X3x
Xe7x
X31x
X31x
Xbx
X73xf73bx
X3x
X1x
X10x
Xdx
X6dx
X1x
Xex
X70x
X3x
X71x
X71x
Xfex
Xbx
X73x
X122x
X3x1263ex
X5x
X2bx
X6x
Xex
X70x
X3x
X5x
X10x
X133x
Xex
X122x
Xax
X12x
X0x
X47x
Xex
X59x
X12x
X0x
X47x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X59x
X12x
X8dx
X2ax
X2bx
X3x
X7x
X2ex
X3x
X2x
X31x
X3x
X6dx
X98x
X65x
X3x
Xex
X1x
Xdx
X9ex
Xex
X3x
X1x
X44x
Xdx
X3x
X16x
Xa6x
X16x
X6dx
X3x
Xex
X44x
Xdx
X3x
Xaex
X1fx
Xb0x
X16x
X6dx
X3x
Xcx
X3ax
Xb6x
X0x
X47x
Xex
X59x
X12x
X0x
X47x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X47x
Xex
X6x
X18x
X5x
X10x
X12x
X0x
Xbx
X12x
Xcx
X3ax
X1fx
X16x
X6dx
X3x
Xex
X98x
X6ax
X3x
X59x15d7dx
X3x
X18xdc0ax
X2bx
X3x140e9x
X1x1502ex
X3x
Xex179bax1a4c9x
X16x
X6dx
X3x
Xex
X1x
X22x
X65x
X3x
Xd6x1562ax
X16x
X3x
Xex
X3ax
X1fx
X16x
X6dx
X3x
X1a8x
X26x
X16x
X6dx
X3x
Xd6x17c0ax
X6x
X3x
Xbx
X1x
X1a0x
Xex
X3x
Xex
Xdx
X16x
X3x
X4x
X1fx
X2ex
Xdx
X3x
X4xfa72x
X16x
X6dx
X3x
Xd6x16349x
X3x
X4x
X26x
X16x
X3x
X18x
X2ax
X2bx
X3x
X7x
X2ex
X3x
X2x
X31x
Xcbx
X3x
Xcx
X1x
X10x
X2bx
X3x136e0xf775x1a31dx
X3x
X18x
X2ax
X2bx
X3x
X7x
X34x
X3x
X7x
X1fx
X65x
X3x
X65x
X1ax
X1fx
X3x
X59x12893x
X16x
X3x
Xex
X1x127f3x
X16x
X1x
X3x
X1a0x
Xbx
X3x
Xex
X1x
X3bx
Xbx
X3x
X16x
X1x
Xdx
X9ex
Xex
X3x
X1efxdb91x
Xdx
X3x
Xex
X3ax
X2bx
X16x
X6dx
X3x
X2x
X71x
X3x
X6dx
Xdx14978x
X3x
Xex
X21bx
Xdx
X3x
X3ax19930x
Xdx
X3x
X65x
X1ax
X1fx
X3x
X59x
X203x
X16x
X3x
Xex
X1x
X208x
X16x
X1x
X3x
Xd6x
X1d4x
X16x
X6dx
X3x
X1a0x
Xbx
X3x
Xex
X1x
X3bx
Xbx
Xcbx
X3x
Xcx
X1fx
X65x
X3x
X16x
X1x
Xdxe76ex
X16x
X1f1x
X3x
X59x
Xdx
X15x
X16x
X3x
X18x
Xdx
X1ax
X16x
X3x
X7x
X6x
X1fx
X3x
X18x
X2ax
X2bx
X3x
X4x
X37x
X16x
X3x
X3ax
X3bx
Xex
X3x
Xbx
X1x
X40x
X4x
X3x
Xex
X44x
Xbx
X3x
X16x
X256x
X16x
X3x
X4x
X203x
X16x
X3x
Xex
X1x
X10x
X2bx
X3x
X59x18112x
Xdx
X3x
X4x
X1a0x
X4x
X3x
X18x
Xb0x
X16x
X3x
Xex
Xdx
X16x
X3x
Xex
X1x
X229x
Xdx
X3x
Xex
Xdx
X1ax
Xex
Xcbx
X0x
X47x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X8dx
X2bx
X59x
X65x
Xax
X12x
X13x
X2bx
X3x
Xb0x
X16x
X1x
X3x
X1x
X1a8x14babx
X16x
X6dx
X3x
X4x
X22x
X6x
X3x
X1x
X2bx
X208x
X16x
X3x
X5x
X1a8x
X1fx
X3x
X18x
X2ax
X2bx
X3x
X7x
X2ex
X3x
X2x
X31x
X1f1x
X3x
X2c2x
X3x
X1efx
Xb0x
X2bx
X3x
X56x
X37x
X16x
X3x1080fx
X6dx
X1a8x
X3x
X4x
X1f0x
X3x
X6dx
Xdx
X1f0x
X3x
X6dx
Xdx13b61x
Xex
X3x
X4x
X3bx
Xbx
X3x
X2x
X31x
X122x
X3x
X1efx
Xb0x
X2bx
X3xd731x
X230x
X16x
X3x
X304x12432x
X3x
X4x
X1f0x
X3x
X6dx
Xdx
X1f0x
X3x
X6dx
Xdx
X2f5x
Xex
X3x
X6ax
X44x
X16x
X1x
X3x
X4x
X3bx
Xbx
X3x
X2x
Xffx
Xcbx
X3x18a6fxd2c4x
X3x11a01x
X16x
X1x
X3x18189x
X56x
X208x
X3x
Xcx1a805x
X16x
X1x16dd3x
X3x
X4x
X1f0x
X3x
X6dx
Xdx
X1f0x
X3x
X6dx
Xdx
X2f5x
Xex
X3x
X6ax
X44x
X16x
X1x
X3x
X4x
X3bx
Xbx
X3x
X2x
X71x
Xcbx
X3x
Xcx
X3ax
X256x
X16x
X3x
X1efx
X3bx
Xex
X3x
X5x
Xdx
X1d9x
X16x
X3x
X4x
X1a0x
X4x
X3x
Xexd04fx
X16x
X1x
X3x
Xd6x
X10x
X16x
X3x
X18x
Xdx1315bx
X16x
X3x
Xex
X1c2x
X3x
Xcx
X1x
X6x
X16x
X1x
X3x
X56x
X1f0x
X6x
X3x
X1efx
X1ax
X16x
X3x
Xcx
X1x
X1c2x
X6x
X3x
Xcx
X1x
Xdx
X256x
X16x
X3x
X56x
X1fx
X1ax
X3x
X4x
X1f0x
X3x
X6dx
Xdx
X1f0x
X3x
X6ax
X44x
X16x
X1x
X3x
X4x
X3bx
Xbx
X3x1a76ax
X1f1x
X3x
X4x
X3bx
Xbx
X3x1957cx
X1f1x
X3x
X6dx
Xdx
X2f5x
Xex
X3x
X4x
X3bx
Xbx
X3x12dc1x
X1f1x
X3x
X4x
X3bx
Xbx
X3x
Xfax
X122x
X3x
X3ax
Xdx
X256x
X16x
X6dx
X3x
Xex
X1x
X208x
X16x
X1x
X3x
Xbx
X1x
X2ex
X3xec4ex
X230x
X16x
X6dx
X3x
X56x
X21bx
Xdx
X1f1x
X3x
X4x
X1f0x
X3x
X6dx
Xdx
X1f0x
X3x
X6dx
Xdx
X2f5x
Xex
X3x
X6ax
X44x
X16x
X1x
X3x
X4x
X3bx
Xbx
X3x
X2x
X71x
X122x
X3x
X8dx
X6x
X3x
X3cbx
X230x
X16x
X3x
X4x
X1f0x
X3x
X6dx
Xdx
X1f0x
X3x
X6dx
Xdx
X2f5x
Xex
X3x
X6ax
X44x
X16x
X1x
X3x
Xffx
Xffx
X6ax
X47x
X7x
X3x
X32bx
X4x
X3bx
Xbx
X3x
X2x
Xffx
X333x
Xcbx
X3x18701x
X3x
X4x
X1a0x
X4x
X3x
Xex
X361x
X16x
X1x
X3x
X56x
X208x
X3x
Xcx
X330x
X16x
X1x
X3x
X1efx
X1ax
X16x
X3x
X3cbx
X208x
X3x
X2e8x106f0x
X16x
X6dx
X3x
X1efx
X2ax
X3x
X4x
X1f0x
X3x
X6ax
X1a8x
X6x
X3x
Xd6x
X1c2x
X6x
X1f1x
X3x
X6ax
X1a8x
X6x
X3x
Xex
X2bx
X3x
Xd6x
X21bx
Xdx
X3x
X5x
X1a8x
X1a9x
X16x
X6dx
X3x
X6ax
X1a8x
X6x
X3x
Xbx
X1x19a5dx
X3x
X18x
Xdx
X1ax
X16x
X3x
X2x
X31x
X31x
X3x19a87x
X3x
X71x
X31x
X31x
X6ax
X6ax
Xcbx
X0x
X47x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X8dx
X2bx
X59x
X65x
Xax
X12x
X56x
X230x
Xdx
X3x
X31x
X2x
X3x
X6dx
Xdx
X229x
X3x
X16x
X6dx
X208x
X65x
X3x
X31x
X2x
X47x
X2x
X31x
X1f1x
X3x
Xd6x
Xb6x
X3x
Xex
X3ax
X1a5x
X3x
Xex
X98x
X6ax
X3x
X18x
X2ax
X2bx
X3x
X2c2x
X3x
Xd6x
X208x
X2bx
X3x
X1a3x
X1x
X2bx
Xb0x
X16x
X6dx
X3x
X2x
X3a5x
X1f1x
Xfax
X3x
X1efxf5adx
X3x13513x
X330x
X3x
X8dxe150x
X4x
X122x
X3x
X2x
X31x
Xffx
X1f1x
Xffx
X3x
X1efx
X4bcx
X3x
X324x
Xdx
X16x
X1x
X3x
X3cbx1392cx
X16x
X6dx
X1f1x
X3x
Xex
X3ax
X256x
X16x
X3x
X1a3x
X1x
X1fx
X3x
Xd6x
X19dx
X4x
X3x
Xcx
X3ax
X1fx
X16x
X6dx
X3x1a870x
X208x
X2bx
Xcbx
X3x182bex
X40x
X4x
X3x
X6dx
Xdx
X1f0x
X3x
X6ax
X44x
X16x
X1x
X3x
X16x
X1x
X3bx
Xex
X3x
X2c2x
X3x
Xd6x
X1d4x
X16x
X6dx
X3x
X6dx
X203x
X16x
X3x
Xex
X98x
X6ax
X3x
X18x
X2ax
X2bx
X3x
X6ax
X44x
X16x
X1x
X3x
X4x
X3bx
Xbx
X3x
X3b1x
X3x
X32bx
Xex
X40x
X4x
X3x
X5x
X208x
X3x
Xex
X1c2x
X3x
X39ex
X71x
X3x
X1efx
X1ax
X16x
X3x
X3a5x
Xffx
X3x
X1a3x
X6ax
X3x
X6ax
X4bcx
Xex
X3x
X6dx
Xdx
X229x
X333x
X1f1x
X3x
X6dx
Xdx
X2f5x
Xex
X3x
X4x
X3bx
Xbx
X3x
Xfax
X1f1x
X3x
X4x
X3bx
Xbx
X3x
X2x
X31x
Xcbx
X0x
X47x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X8dx
X2bx
X59x
X65x
Xax
X12x
X13x
X19dx
X3x
X18x
X1a0x
X2bx
X3x
Xex
X3ax
X2bx
X16x
X6dx
X3x
X2x
X71x
X3x
X6dx
Xdx
X229x
X3x
Xex
X21bx
Xdx
X1f1x
X3x
X18x
X2ax
X2bx
X3x
X59x
Xdx
X3x
X4x
X1x
X1fx
X65x
X36bx
X16x
X3x
Xex
X1x
X10x
X2bx
X3x
X1x
X1a8x
X21bx
X16x
X6dx
X3x
X6dx
Xdx19b65x
X6x
X3x
Xcx
X98x
X65x
X3x
Xd6x
X208x
X3x
Xcx
X98x
X65x
X3x
Xcx
X98x
X65x
X3x
X8dx
X4c2x
X4x
X1f1x
X3x
X6ax1a449x
Xdx
X3x
X6dx
Xdx
X229x
X3x
X1efx
Xdx
X3x
X1efx
X1a8x
X1a9x
X4x
X3x
X1a3x
X1x
X2bx
Xb0x
X16x
X6dx
X3x
X71x
X31x
X1a3x
X6ax
X1f1x
X3x
X7x
X1fx
X65x
X3x
X65x
X1ax
X1fx
X3x
X59x
X203x
X16x
X3x
Xex
X1x
X208x
X16x
X1x
X3x
X1a0x
Xbx
X3x
Xex
X1x
X3bx
Xbx
X3x
X16x
X1x
Xdx
X9ex
Xex
X3x
X1efx
X21bx
Xdx
X1f1x
X3x
X7x
X6x
X1fx
X3x
X1efx
X1f0x
X3x
X1a0x
Xbx
X3x
Xex
X1x
X3bx
Xbx
X3x
X16x
X1x
Xdx
X9ex
Xex
X3x
X1efx
X21bx
Xdx
X3x
Xex
Xdx
X1ax
Xbx
X3x
Xexdbf6x
X4x
X3x
X59x
Xdx
X3x
X4x
X1x
X1fx
X65x
X36bx
X16x
X3x
Xd6x
X1d9x
X3x
Xbx
X1x
X1a5x
X6x
X3x
Xcx
X98x
X65x
X3x
Xd6x
X208x
X3x
X7x
X1fx
X65x
X3x
X65x
X1ax
X1fx
X3x
X59x
X203x
X16x
X3x
Xex
X1x
X208x
X16x
X1x
X3x
X6ax
X4bcx
Xex
X3x
Xd6x
X1d4x
X16x
X6dx
X3x
X1a0x
Xbx
X3x
Xex
X1x
X3bx
Xbx
Xcbx
X3x
X4f2x
X40x
X4x
X3x
X6dx
Xdx
X1f0x
X3x
X6ax
X44x
X16x
X1x
X3x
X16x
X1x
X3bx
Xex
X3x
X2c2x
X3x
Xex
X3ax
X1fx
X16x
X6dx
X3x
Xex
X98x
X6ax
X3x
Xd6x
X1d4x
X16x
X6dx
X3x
X6dx
X203x
X16x
X3x
Xex
X98x
X6ax
X3x
X1a0x
Xbx
X3x
Xex
X1x
X3bx
Xbx
X3x
X6dx
Xdx
Xb0x
X6ax
X3x
X73x
X1fx
X2ex
X16x
X6dx
X3x
X59x
X1a8x
X21bx
Xdx
X3x
X4x
X3bx
Xbx
X3x
X39ex
X3x
X32bx
Xex
X40x
X4x
X3x
X5x
X208x
X3x
X59x
X1a8x
X21bx
Xdx
X3x
Xe7x
Xfax
X3x
X1a3x
X6ax
X3x
X6ax
X4bcx
Xex
X3x
X6dx
Xdx
X229x
X333x
Xcbx
X0x
X47x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X8dx
X2bx
X59x
X65x
Xax
X12x
X13x
X2bx
X3x
Xb0x
X16x
X1x
X3x
X1x
X1a8x
X2c2x
X16x
X6dx
X3x
X4x
X22x
X6x
X3x
X1x
X2bx
X208x
X16x
X3x
X5x
X1a8x
X1fx
X3x
X18x
X2ax
X2bx
X3x
X2c2x
X3x
X4x
X1a0x
X4x
X3x
Xex
X361x
X16x
X1x
X3x
Xex
X1c2x
X3x
Xcx
X1x
X6x
X16x
X1x
X3x
X56x
X1f0x
X6x
X3x
X1efx
X1ax
X16x
X3x
Xaex
X1fx
Xb0x
X16x
X6dx
X3x
Xcx
X3ax
Xb6x
X3x
X4x
X1f0x
X3x
X6ax
X1a8x
X6x
X1f1x
X3x
X6ax
X1a8x
X6x
X3x
Xd6x
X1c2x
X6x
X1f1x
X3x
X4x
X1f0x
X3x
X16x
X26x
Xdx
X3x
X6ax
X1a8x
X6x
X3x
Xex
X2bx
Xcbx
X0x
X47x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X8dx
X2bx
X59x
X65x
Xax
X12x
X13x
Xdx
X15x
X16x
X3x
X18x
Xdx
X1ax
X16x
X3x
X6ax
X1a8x
X6x
X3x
X7x
X6x
X1fx
X3x
X18x
X2ax
X2bx
X3x
X4x
X37x
X16x
X3x
Xbx
X1x
X40x
X4x
X3x
Xex
X44x
Xbx
X1f1x
X3x
X4x
X203x
X16x
X3x
X4x
X1x13be3x
X3x11a4fx
X3x
Xex
X1x
X10x
X2bx
X3x
X59x
X28bx
Xdx
X3x
X4x
X1a0x
X4x
X3x
X18x
Xb0x
X16x
X3x
Xex
Xdx
X16x
X3x
X59x
X19dx
X3x
X18x
X1a0x
X2bx
X3x
Xex
X1x
X22x
X65x
X3x
Xd6x
X1b3x
X16x
X3x
Xd6x
X208x
X3x
Xex
X1x
X229x
Xdx
X3x
Xex
Xdx
X1ax
Xex
X3x
Xex
Xdx
X1ax
Xbx
X3x
Xex
X1x
X10x
X2bx
Xcbx
X0x
X47x
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X8dx
X2bx
X59x
X65x
Xax
X12x
X3cbx
X98x
X65x
X3x
X5x
X208x
X3x
X18x
Xb0x
X16x
X3x
Xex
Xdx
X16x
X3x
X4x
X1fx
X2ex
Xdx
X3x
X4x
X1d4x
X16x
X6dx
X3x
Xd6x
X1d9x
X3x
X4x
X26x
X16x
X3x
X18x
X2ax
X2bx
X3x
X7x
X2ex
X3x
X2x
X31x
X3x
X16x
X208x
X65x
Xcbx
X47x
Xcbx
X0x
X47x
Xbx
X12x
Xcx
X1x
X10x
X2bx
X3x
X4bex
Xdx
X10x
Xex
X16x
X6x
X6axcde4x
X0x
X47x
Xbx
X12


TTO - Thủ tướng cơ quan chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vẫn nhấn mạnh điều này trong bức thư tuyên dương những nỗ lực của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an quần chúng. # trong cứu giúp hộ, cứu vớt nạn bão đồng đội tại miền Trung.

Bạn đang xem: Cập nhật diễn biến cơn bão số 10 và những nguy hiểm đặc biệt cần lưu ý


TTO - Hồi 4h ngày 7-11, vị trí trung tâm bão Atsani tức thì trên vùng hải dương phía tây nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm bão khỏe khoắn cấp 9 (75-90km/h), giật cung cấp 11. Bán kính gió khỏe khoắn từ cung cấp 6, giật từ cấp cho 8 trở lên khoảng tầm 130km tính từ trung ương bão.


*

TTO - Ngày 6-11, ông Mai Văn Khiêm, người đứng đầu Trung chổ chính giữa Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đánh giá trong 10 ngày tới, không tính bão Atsani, trên biển khơi Đông có tác dụng xuất hiện nay 2 cơn áp thấp nhiệt độ đới, bão hướng vào đất tức tốc Việt Nam.


*

Hồi 7h sáng hôm nay 6-11, tâm bão Atsani nghỉ ngơi cách đảo Đài Loan khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh mẽ nhất vùng gần chổ chính giữa bão khỏe mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp cho 12.


*

TTO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu giữ áp thấp nhiệt đới nên đêm nay 5-11 vùng biển khơi từ Quảng Nam mang lại Ninh Thuận bao gồm gió dạn dĩ cấp 6-7, giật cung cấp 9; sóng đại dương cao tự 2-4m; biển động mạnh.TTO - Chiều nay 5-11, bão số 10 sẽ suy yếu hèn thành áp thấp nhiệt độ đới. Đất liền ven bờ biển nam Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định với bắc Phú Yên có gió mạnh dần lên cấp cho 6, giật cung cấp 8.


TTO - sáng 5-11, tiết trời tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) có nắng khôn xiết đẹp. Để phòng kị thiệt hại vì bão số 10, ubnd thành phố đang cắm biển khơi cấm lượn lờ bơi lội nhưng một số khác nước ngoài vẫn xuống biển cả chụp ảnh, không ít người tản bộ, vui chơi tại công viên.


TTO - Bão số 10 bạo phổi cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10 đang giải pháp bờ biển quảng ngãi đến Phú Yên khoảng tầm 280km về phía Đông. Dự báo trước lúc đổ cỗ vào đất liền các tỉnh từ tỉnh quảng ngãi đến Phú Yên, bão sẽ suy yếu đuối thành áp thấp nhiệt đới.


TTO - Chương trình lúc này có nhiều thông tin đáng chú ý: Bão số 10: lo duy nhất là... Mưa; Quảng phái nam dốc mức độ dời dân khỏi vùng nguy hiểm; từng ngày ngành thuế phải thu rộng 4.500 tỉ đồng; bầu cử Quốc hội Mỹ kịch tính không kém…


Tổng biên tập: Lê nuốm Chữtin tức bạn phát âm Thông tin của doanh nghiệp đọc sẽ được bảo mật bình yên và chỉ thực hiện trong trường phù hợp toà soạn quan trọng để liên hệ với bạn.
Mật khẩu ko đúng.

Thông tin đăng nhập không đúng.

Tài khoản bị khóa, vui lòng contact quản trị viên.

Có lỗi phát sinh. Phấn kích thử lại sau.

Xem thêm: Mua vòng đeo tay quỷ kiến sầu ( lỗi rễ cây nguyên chất 100% )


Thêm chăm mục, tăng từng trải với Tuổi trẻ Sao

Tuổi con trẻ Sao được thiết kế với thông nháng với tất cả các trang, phân mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm cho ngắt quãng sự tập trung của chúng ta đọc.

bằng cách đóng góp Sao, member Tuổi trẻ Sao rất có thể tham gia các chuyển động và can dự trên gốc rễ Tuổi trẻ Online như tặng kèm Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi kim cương lưu niệm trong chương trình, đk quảng cáo, sắm sửa trực tuyến.

Báo Tuổi Trẻ cải cách và phát triển Tuổi trẻ Sao nhằm mục tiêu từng bước nâng cấp chất lượng nội dung, tăng năng lực kết nối, hệ trọng và thực hiện các nội dung mới theo nhu yếu của lũ công chúng.

Chúng tôi mong muốn Tuổi con trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang về những trải nghiệm mới mẻ, lành mạnh và tích cực hơn cho xã hội độc đưa của Tuổi trẻ con Online.